Blockchain-based lifeforms

Miscellaneous photos taken of my blockchain-based artwork: Plantoids. Enjoy!